Menu

Bidrag

Möte med tre personer och en skriver på tavla, två går omkring i bakgrunden.

CVE har i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar, stiftelser samt kommuner och regioner. Syftet med bidraget är att utifrån ett kriminalpolitiskt perspektiv stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Brå fick i sitt regleringsbrev 2020 i uppdrag att fördela projekt- och verksamhetsbidrag till ideella föreningar, stiftelser samt kommuner och regioner för att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 29 ansökningar kom in.

Så här fördelar vi 2020 års statsbidrag:

Verksamhetsbidrag: Exit

2 600 000

Verksamhetsbidrag: Rädda Barnens Orostelefon

2 800 000

Projektbidrag: Västerås Stad, "Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism"

2 497 800

Projektbidrag: Strömsunds kommun, "STAD - Strategiskt arbete för demokrati"

1 300 000

Administration, lön m.m.

800 000

Summa:

9 997 800


Beslut om 2021 års verksamhetsbidrag meddelas så snart Brå får bekräftat i 2021 års regleringsbrev att uppdraget fortsätter.


Statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Sista ansökningsdag har passerat. Beslut om projektet beviljats eller inte lämnas senast omkring den 15 december 2020.

Vilka kan söka?

  • Ideella föreningar
  • Stiftelser
  • Kommuner
  • Regioner

Ansökan

Ansökan görs i CVE:s webbsystem som du når via knappen nedan.

Ansökan är nu stängd.

Vilka krav måste föreningar och stiftelser uppfylla för att kunna söka?

Ideella föreningar måste vara självständiga och demokratiskt uppbyggda där medlemskap i organisation och dess medlemsföreningar är frivilligt. Stiftelser får inte vara statliga eller kommunala. Föreningen/stiftelsen måste bedriva sin verksamhet i Sverige utan vinstsyfte. Föreningen/stiftelsen ska respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Föreningen/stiftelsen får inte ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller vara i likvidation eller förstatt i konkurs. Läs om hur vi bedömer demokrativillkoret.

Det är också viktigt att de föreningar som söker har ett jämställdhetsperspektiv.

Vilken verksamhet kan ni söka för?

Ni kan söka medel för projekt som avser förebyggande insatser som syftar till att a) förhindra att individer i riskzonen involveras eller b) redan involverade individer i våldsbejakande extremistiska miljöer inte begår brott samt c) förmås lämna dessa miljöer.

Vilka verksamheter prioriteras?

Vi på CVE ser att det exempelvis finns särskilda behov av projekt som avser stöd till anhöriga till personer i eller på väg in i våldsbejakande extremistmiljöer, projekt som utreder möjligheten för mentorskap till individer i eller på väg in i dessa miljöer samt projekt som arbetar med att förhindra inträde på individnivå.

När kan projekten starta och hur länge kan de hålla på?

Projekten kan pågå upp till tre år men ansöks, beviljas, utbetalas och rapporteras ett år i taget. Projekten måste starta samma kalenderår som det ansöks inom. Räkna med att projektet kan starta tidigast 3 månader efter sista ansökningsdag. Projekten startar alltså i slutet av 2020 och pågår under hela 2021.

Kan ni söka verksamhetsbidrag?

Enligt uppdraget kan medel också fördelas som verksamhetsbidrag till ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet som ger stöd till individer för att lämna extremistmiljöer eller till deras anhöriga, under förutsättning att verksamheten har en långsiktig inriktning och samverkar med en eller flera kommuner. Verksamhetsbidrag avser till skillnad från projektbidrag medel till organsisationens ordinarie verksamhet. Vill ni ansöka om verksamhetsbidrag för en väl etablerad verksamhet, ansök under satsning "Verksamhetsstöd för stöd till individer att lämna våldsbejakande extremistmiljöer eller till deras anhöriga 2020 ". Ansökan avser då helåret 2021. Ansökan sker via samma verktyg som för ansökan för projektbidrag.

Hur definieras våldsbejakande extremism?

Vi använder säkerhetspolisens definition av våldsbejakande extremism som är : ”Individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarlig brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen, påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter”.

Säkerhetspolisen bedömer att det finns tre våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige: den högerextrema miljön (tidigare kallad vit makt-miljön) , den vänsterextrema miljön (tidigare kallad autonoma miljön) och den våldsbejakande islamistiska miljön. Extremistmiljöernas metoder innebär inte bara en risk för attentat, utan riskerar i förlängningen också att tysta samhället och långsiktigt undergräva demokratin och rättsstaten. Det finns även individer som inte tillhör någon gruppering eller miljö men som motiveras av våldsbejakande högerextrema, islamistiska eller vänsterextrema ideologier.

Vad händer efter att ansökan är inlämnad?

Efter sista ansökningsdatum påbörjas handläggning av er ansökan. Hur den går till beskrivs i "Så handlägger vi era ansökningar" som du hittar i menyn till vänster. Innan den 15 december kan ni räkna med att ni får ett besked om er ansökan beviljats eller inte.

Hur mycket medel finns att fördela?

År 2020 finns totalt ca nio miljoner kronor att fördela som bidrag.

Har du frågor?

Kontakta Helena Bunner - e-post: helena.bunner@cve.se tel: 08-527 44 204

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-01


Har du frågor?

Kontakta Helena Bunner
e-post: helena.bunner@cve.se
tel: 08-527 44 204