Om CVE

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå) och inrättades den 1 januari 2018.

Center mot våldsbejakande extremism ska utveckla det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta ska bland annat ske genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Centret har fyra huvuduppgifter:

  • Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.
  • Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.
  • Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism.
  • Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

Centret ska samverka med relevanta nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism.

Uppdraget att inrätta Center mot våldsbejakande extremism inom Brottsförebyggande rådet slutredovisades till Regeringskansliet den 28 mars 2018.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-11