Samordning

Fem personer samtalar vid ett mötesbord.

CVE är en kontaktpunkt i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Genom nätverk och gemensam planering arbetar CVE för att stärka samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Det är många som har ett ansvar i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism. CVE fungerar som en kontaktpunkt i det förebyggande arbetet där samverkan sker mellan framför allt följande aktörer:

  • myndigheter, länsstyrelser, kommuner och SKL
  • civilsamhällesaktörer ink. trossamfund
  • forskare, universitet och högskolor
Tre cirklar som innehåller orden "Myndigheter", "Civilsamhällesorganisationer" och "Trossamfund".

CVE har sedan uppstarten initierat flera nätverk och möten för myndigheter och andra aktörer som behöver utbyta information och erfarenheter. CVE kommer också att koordinera olika nationella utvecklingsarbeten inom myndigheter, som syftar till att aktörer på den lokala nivån ska få bättre förutsättningar att lyckas i det förebyggande arbete.

Uppdrag

CVE verkar för en ökad grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Samordning innebär till exempel att aktörer samlas för att utbyta erfarenheter. Det kan också vara att gemensamt utveckla stödmaterial, ta fram rapporter, eller att tillsammans testa nya metoder. CVE samverkar med relevanta aktörer inklusive det civila samhället, men tar inte över det ansvar som ligger på andra myndigheter eller på kommuner.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med CVE:s samordningsfunktion, mejla till info@cve.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17